Pharmacy Blog


Popular Tags
  Mirapex Side Effects  

Buy Cheap Mirapex (Pramipexole) Online No Prescription

Where To Buy Cheap Mirapex (Pramipexole) No Prescription Online?

Buy Cheap Online Mirapex No Prescription. Mirapex Side Effects. Order Mirapex Without Preskriptions. Buy Cheap Online Pramipexole No Prescription. Pramipexole Side Effects. Order Pramipexole Without Preskriptions. Second Names: Pramipexole, Mirapexin, Sifrol. Used For Diseases: Parkinson`s Disease, Restless Legs Syndrome.


Vid behov av starkare eller potentare analgetika i samband med graviditet är Citodon för närvarande bästa tillgängliga alternativ. buy mirapex no prescription Användning av omeprazol eller andra protonpumpshämmare är därför kontraindicerad hos patienter som behandlas med atazanavir och försik-tighet bör iakttagas även med andra syrahämmande läkemedel. Mer än två tredjedelar av patienterna svarar på behandlingen och cirka 1/3 går i remission.Stockholm: Gothia, 2011. pramipexole i ts Ett flertal länder har arbetat med B. Ämnets bredd är stor: genom den et-nografiska metoden studeras föreställningar om sådant som häl-sa, sjukdom, liv och död, men också människors vardag med sjukdom och ohälsa och de kulturella processer som påverkar det dagliga arbetet inom vården.Långt från stress - nära till allt - och naturligtvis fri parkering. requip vs. mirapex for restless legs Gräns för avancerad njursvikt. Hur kommer det sig att bakterier, men inte patien-tens egna celler dör av penicillin?Smärt-signalerna kan genom olika mekanismer så-väl förstärkas som dämpas. chitosan nanoparticles loaded with dorzolamide and pramipexole Hepatisk fas: Kommer efter 2-4 dygn och kan pågå 8-10 dygn. Vi måste våga höja rösten som profession.Konfusion är den vanligaste orsaken till debut av hallucinationer hos äldre. mirapex or requip for rls Intervjuaren: Fanns det innan du började med antidepressiv medicinering några sociala situationer som du upplevde som svåra, och har detta i så fall förändrats sedan du började med medicineringen? Pain as a reason to visit the doctor: a study in Finnish primary health care.Läkemedlet används vid behandling av depression. mirapex or requip for restless leg syndrome Med övervikt är 1,27 och med fetma är 1,81. Till skillnad från serotonin och noradrenalin är dopaminreceptorer eller dopaminerga bansysten inte diffust spridda över stora delar av hjärnan.Okänd ingångsport + neutropeni: Inj Ceftazidim 2 g x 2-3 iv + aminoglykosid som engångsdos eller inj imipenem (Tienam) 1 g x 3 iv + eventuellt aminoglykosid enligt ovan.

 • cabergoline vs pramipexole for prolactin support
 • 111 Update: Investigation of Bioterrorism-Related Anthrax and Interim Guidelines for Exposure Management and Antimicrobial Therapy. Detta kan möjligtvis ge en ledtråd till var-för dopaminerga och noradrenerga antidepressiva läkemedel har en snabbare insättande klinisk effekt än serotonerga medel.Att känna till larmkedjan som leder fram till traumalarmet är viktigt för att kunna värdera den förhandsinformation som finns tillgänglig. cabergoline and pramipexole interactions I Sverige förekom 2011 ett tusental godkända läkemedelssubstanser fördelade på miljontals kilo totalt förskriven och rekvirerad mängd. I häftet beskrivs metoder för att studera organismernas evolution på cell-och molekylärnivå.Vid myoglobinemi forcerad diures och alkalinisering av urin enligt anvisningar för rabdomyolys. cabergoline vs pramipexole Barnmatsboken : laga bra mat från början / författare: Monique le Roux Forslund. Det tycks vara ett dos-respons-förhållande till den dopaminerga behandlingen, det vill säga ju högre doser, desto större risk att utveckla ett sådant beteende.I svårare fall eller vid recidiv ges steroidkur. cabergoline vs pramipexole reviews   I USA lägger man ner enorma summor på screening för prostatacancer. De kan inte längre ljuga om biverkningarna efter det att de kanadensiska hälsovårdsmyndigheterna i år förbjudit det vanligaste amfetaminpreparatet Adderall XR.Eftersom ryggraden är S-formad kommer belastningen på ryggen att förstärkas i denna kurvatur och då uppstår frakturer och/eller kompression. requip or mirapex Det finns inget klart samband mellan parkinsonsjuk-domens svårighetsgrad och depressionens vanlighet eller djup. Det finns egentligen inget hinder att du som hjärtopererad tar Viag­ ra eller något annat potenshöjande läkemedel när hjärtat har läkt.Inte sällan ses en rad medföljande symtom som pro-blem med sömn, blodtrycksreglering, förstoppning, vattenkastning, liksom tal- och sväljningssvårigheter. requip or mirapex for rls 1Independent UK Panel on Breast Cancer Screening. Det tar lång tid att utveckla nya läkemedel och göra dem tillgängliga för patienter.Sjuksköterskors förskrivningsrätt för omeprazol omfattar endast symtomatisk tillfällig behandling vid epigastralgier och halsbränna med receptfria läkemedel. requip mirapex conversion Barnmedicin är på 674 sidor Ped. Hansson L, Zanchetti A, Carruthers SG, et al.Patienter med stor risk har en bättre möjlighet att dra nytta av behandlingen, patienter med liten risk har mindre nytta av behandlingen och kan kanske slippa. requip mirapex together Kombinationsmedlen är aldrig förstahandsmedel och ska aldrig sättas in vid start av astmabehandling. Som detta är ett icke förväntat utfall.Tveka inte att ta kontakt med en dietist. which is better requip or mirapex Helsinki Heart Study: pri-mary-prevention trial with gemfibrozil in middle-aged men with dyslipidemia. Utbildningsansvariga eller lärare för att bidra till en bättre kompetens hos sjuk-vårdspersonalen att göra kritiska be-dömningar.Förutsatt att man känner till en del enkla fakta om neurologiska tillstånd, är diagnostiken av neuropatiska smärtor i många fall enkel. requip mirapexin I klinisk praxis bör kart-läggningen ske integrerat (Figur 1) och vara utvär-deringsbar. Salicylat ökar CO2-produktionen.JAMA 1998;280:1837–42. mirapex vs requip for rls Aktiv substans samt en spruta, förfylld livmodern. Lichtenstein GR, Hanauer SB, Sandborn WJ.Vid allergi ges stolpiller Spasmofen v. ropinirole and pramipexole SPIKES är också effektivt då man ska ge mindre känsloladdad men kanske omfattande information (89, 90). Läkarkårens vetenskapliga medlemsorganisation som främjar vetenskap, utbildning, kvalitet och etik ino hälso- och sjukvård.Zopi-klon och zolpidem (n=162). ropinirole and pramipexole the new agonists Ge syrgas 2–3 liter på grimma eller 5–15 liter på mask. Förutsättningarna i Tabellen är att 1 000 patienter behandlas i fem år med en 28 % riskreduktion för hjärtinfarkt.1Sindou M, Mertens P, Wael M. ropinirole and pramipexole interactions Kunskapsbasen för socialt arbete och vikten av samband mellan teori och praktik. För Elektra har Klytaimnestra mestadels varit någons kvinna och älskare.Om nevirapin givits skall övriga läkeme-del hos kvinnan bibehållas under fyra veckor för att minska risken för resistensutveckling (Rekommenda-tionsgrad D).
 • ropinirole pramipexole and rotigotine
 • Biverkningar av kombinationsterapi med peg-IFN och ribavirin är vanliga. Jag inte bara känner mig som en utnöten kärringför att citera nämnda mormor, jag ser ut som en också.8Arcury TA, Bernard SL, Jordan JM, Cook HL. ropinirole pramipexole and nasal congestion Oxygenkoncentrationer än 60 % är lungtoxiska och bör ej komma ifråga. Individuella kostråd skall anpassas efter individens situation och behov och kan variera mycket mellan individer.Det finns risk för att begreppet rehabilitering ges olika innebörd av olika aktörer både inom och utanför sjukvården. ropinirole (requip) and pramipexole (mirapex) Flytande läkemedel, salvor, sugtabletter, kan beställas för samleverans eller hämtas på apotek. Här knyter Stiftelsen Flemingsberg Science samman nya innovationer inom Life Science med drivna entreprenörer.Denna intervention omfattar kontroll av uppmätta värden samt råd om livsstil och ställningstagande till farma-kologisk behandling. ropinirole pramipexole conversion Peter Andersson Brink är ny seniorprojektle-dare på reklambyrån The Concept Factory i Malmö. Diskutera med diabeteskonsult.Så rädslan för det diffusa ger moralisterna fritt spelrum. difference between ropinirole and pramipexole Antibiotics commonly used for respiratory tract infections. Pigs are a likely source of transplant organs because they are about the same size as humans and have a similar physiology.Även stress utanför arbetet – i familjen – har visat samband med kardiovaskulär sjukdom. pramipexole ropinirole and mania in parkinson`s disease Det råder delade meningar om huruvida det går att dra slutsatser om just parodontiten som enskild riskfaktor vid för tidiga födslar. Att lämna ut en broschyr hjälper ofta inte – den blir kvar-lämnad i en annan monter eller i en påse på tjänste-rummet.Vid allt sjukvårdsarbete ska basala hygienrutiner tillämpas. pramipexole vs ropinirole restless leg syndrome Vid hög ålder och latent hjärtsvikt ges lägre dos. Då bredde modlösheten ut sig bland svenska läkare.Och då är det fara och färde. switching from ropinirole to pramipexole Differentialdiagnoserna lungemboli och aortadissektion måste övervägas tidigt och vid behov uteslutas. Fysisk aktivitet förbättrar riskfaktorer som diabetes och hjärtkärlsjukdom, men leder inte till nämnvärd viktreduktion.Graden av receptor-stimulering är också avgörande för hur allvarliga patientens symtom är.
  dostinex vs pramipexole
  De flesta patienter med enstaka hemoptys kan polikliniseras (se nedan). Om Waran olämpligt, ge tabl ASA (Trombyl) 75 mg x 1 po.Detta orsakar uppståndelse i om-givningen, som upplever henne som besatt och akut psykotisk. pramipexole and selegiline weight loss C Sviktande cirkulation är livshotande (se avsnittet om chock). Bilden grumlas ytterligare av att äldre patienter ofta har andra samtidiga sjukdomar och symtom.Vid Borreliaartrit: Tabl doxycyklin (Doxyferm) 0,1 g, 2 x 1 x XIV po, eventuellt i kombination med NSAID initialt. pramipexole cabergoline libido Det är klart att vi ska ha samma hu-vudbudskap utåt när det gäller våra pro-dukter, men innanför de här ramarna är vi ganska självständiga. Om lymfödemet uppträder senare är det oftast utlöst av erysipelasinfektion, överbelastning eller canceråterfall och måste utredas på infektionsklinik eller onkologisk klinik.Finns ingen lämplig tablettstyrka tillgänglig kan det anses befogat att förskriva ett humant läkemedel.
 • pramipexole vs cabergoline libido
 • Behandlingstid får endast ersätta uppgift om förpackningsstorlek när det är möjligt att med hjälp av doseringsanvisning beräkna lämplig storlek på förpackning. Och stöldrisken av varor ökar, eftersom droger efterfrågas i allt större utsträckning, även av dem som inte har behov av dem ur medicinsk synvinkel.För smärtvariablerna är de signifikanta förändringarna små men signifi-kanta. mirapex vs requip parkinson`s Föreläsare:: A full economic evaluation of disc prosthesis vs fusion in patients with chronic low back pain – a 2 year follow up. Pho-toallergic contact dermatitis from ketoprofen induced by drug-contaminated personal objects.Vi vill stärka patientens egenmakt och utmana läkarkåren och vården att frångå ett gammaldags auktoritärt bemötande. mirapex and ropinirole Boken följer principen L-ABCDE. Stödbehandling över en längre tidsperiod kan för-bättra resultaten ytterligare (Evidensgrad 1).I status kan dunkömhet över njurloge finnas.
  difference between mirapex and ropinirole
  Äldre som under mycket lång tid behandlats med bensodiazepiner kan ha ett beroende som medför svårigheter för en total utsättning. Läkemedlet tillförs genom spray som andas in.Vad gäller egentligen om naturmedlen efter CODEX? pramipexole (mirapex) and ropinirole (requip) Tabell II redovisar riskfaktorförändringar efter ett respektive fyra år i de bägge studiearmarna. Som regel utsättes perorala antidiabetika vid flerdosinsulinbehandling.Den ytliga tromboflebiten kan vara ett delfenomen i en mera utbredd trombotisering.
  ropinirole vs pramipexole restless legs
  142 Det avdödade biologiska materialet har sedan sänts tillbaka till DPG och använts vid olika tester. Missbildningar kan spåras hos infekterat foster med upprepade ultraljudsundersökningar >5 veckor efter moderns insjuknande (21–25).6Fransen M, Woodward M, Norton R, Coggan C, Dawe M, Sheridan N. requip and pramipexole QALY kan räknas ut med hjälp av att patienten skattar sin hälsa genom något hälsomått, till exempel på en visuell analog skala (VAS-skala) (26). Ibland kan det dyka upp existentiella frågor mitt i ett praktiskt fokuserat vårdmöte, om patienten känner tillräckligt förtroende för vårdgivaren för att ta upp dessa ofta mycket personliga och viktiga aspekter.Samtidig återkommande administrering av 200 mg flukonazol och 250 mg fenytoin intravenöst ökade AUC-24 med 75 % och Cmin med 128 % för fenytoin. requip o mirapexin Dessutom lyfter man fram ett nyårs-tal från 2005 av den dåvarande kulturministern Leif Pagrotsky som menar att [d]et finns ett tydligt samband mellan kultur-konsumtion och bättre hälsa. Detta stämmer väl med sekundärpreventiva studier med ASA och den ökade risken för gastrointestinala blödningar be-döms ligga i storleksordningen 70 %.Vi är nog lite ovana vid den posi-tionen. requip vs mirapex side effects Det måste ytterligare klargöras vilken information tillverkarna ska tillhandahålla för att ett ämne ska godkännas. Belastande aktiviteter och kyla brukar förvärra symtomen medan värme kan förbättra dessa.Dag 4: Hydrokortison 20 mg x 4 po. requip vs mirapex restless leg syndrome Meningarna går isär bland forskare vad gäller möjlig-heter att påverka hjärt-kärlrisk genom att modifiera psykosociala faktorer. A comparison between patients treated with surgery, physiotherapy or neck collar – a blinded, prospective randomized study.Manson JE, Rimm EB, Stampfer MJ, et al. pramipexole vs ropinirole polysomnographic acute effects in restless legs syndrome Dessutom utsågs 2010 en mottagare av ett kulturstipendium, en person som arbetat för att motverka fördomar om psykiska sjukdomar – Maud Nycander, dokumentärfilmare och fotograf. Improving design and conduct of randomised trials by embedding them in qualitative research: ProtecT (prostate testing for cancer and treatment) study.Vad händer om jag inte får någon behandling? mirapex vs requip Linda har flerårig erfarenhet från life sci-ence-branschen och har även arbetat in-ternationellt, bland annat på Charing Cross-sjukhuset i London. Resultatet kvarstod upp till 30 månader [22].En omständighet som är viktig att ta hänsyn till är kulturskillnader p.
  mirapex vs requip side effects
  Viktiga faktorer för lyckat resultat är alltså att en hel lob åtgärdas och att fissurerna (avgränsningarna) mellan loberna är välutvecklade. St Leonards: Allen& Unwin.Behöva vara på serotonin, eventuellt kan tillägg av pregabalin ge effekt både på ångest och på stämningsläge. mirapex vs requip message boards Mot bakgrund av den höga andel kvinnor som rapporterar att de har utsatts för våld kan man anta att andelen män som har använt våld också är hög, även om det förmodligen förekommer att ett antal kvinnor utsatts för våld från samma man. Morfologiskt ses olika mönster mellan de tre FTD-varianterna när man färgar för de patologiskt utfällda proteinerna ubiquitin och TDP-43.Infusion trombocytkoncentrat 2-3 E innehåller tillräckligt med opåverkade trombocyter för hemostas. mirapex or requip Två randomiserade studier inkluderande patienter med generell muskuloskeletal smärta hade begränsat bevisvärde men de visade att beteendeterapi och stresshantering föreföll vara viktiga komponenter i behandlingen. I en stor undersökning från 2002, där 1,1 millioner amerikaner hade följts under 20 år, fann man att de som hade bäst överlevnad var de som uppgav att de sov i genomsnitt 7 timmar per natt.Produkten kan till exempel ha funnits som naturmedel eller naturläke-medel i Sverige. mirapex vs ropinirole Värdera läkemedels-behandlingen och ordinera kompressionsstrumpor vid ortostatism. Angående behandling se avsnittet Unipolar depression.3Donnelly AL, Glass M, Minkwitz MC, Casale TB.
 • mirapex er vs requip xl
 • Det beror också på vilket typ av arbete du har. Insättning av dabigatran (Pradaxa) i samband med konvertering är inte väl studerat och bör enbart göras med särskild uppföljning.Systematiska och välstrukturerade kartlägg-ningar. pramipexole vs ropinirole for rls Båda fick stanna kvar på BB totalt tre veckor, säger Lotta. Detta beror på skillnader i arvsanlag, men även personens ålder och kön kan ha betydelse.Forskningen tar upp mindre viktiga frågor. bromocriptine vs. pramipexole Ofta svullen handrygg, lymfangit. Omkring hälften får återfall första året efter diagnos.Det handlar sannolikt snarare om hönan och ägget, eller, i detta fall, steatos och metabolt syndrom som två samverkande processer. requip vs mirapex for rls Problem i livet, t ex i personens familje- eller arbetsliv, måste man ta tag i på andra sätt än med hjälp av medicinering. Läkemedelsbolaget hade full kontroll över studiens alla faser, från design till den slutliga statistiska analysen och tolkningen av resultateten.Andningsfrekvens över 30.
 • ropinirole vs pramipexole for rls
 • Framgår det när det är lämpligt att ta preparatet, och när det är olämpligt? Det ligger i tiden att ta större ansvar för och att ha bättre koll på sin hälsa.Detta kan ge lös avföring. requip versus mirapex Du har oskyldigt lagt ut det där. Överledning till kamrarna via accesorisk bana och AV-noden vilket ger oregelbunden takykardi med varierande grad av breddökade komplex.Om antidot startas >9 tim efter intag fortsättes behandlingen på den lägsta/sista dosnivån tills leverskada uteslutits (P-ALAT, PK normala 36 timmar efter intaget) eller reverserats (levervärdena säkert vänt och PK <2,0). mirapex vs requip parkinsons Palpera noggrant testiklar, bitestiklar och funiklar mellan tummen och två fingrar, liggande och stående. Antibiotikaval görs enligt lokala riktlinjer med ledning av framför allt klinisk bild och misstänkt patogen.Dessutom hoppas Astra Zeneca se vilka behandlingsområden som inte är tillfredsställda och få idéer till nya behandlingsalterna-tiv. mirapex sinemet drug interactions Persistent Lyme Empiric Antibiotic Study Europe. Patienterna söker of-tast för parestesier, domningar och kraftned-sättning i fötterna med droppfot och snubb-lingstendens som följd.Rekommendationer om doseringar presenteras i läroböcker utan vetenskaplig bakgrund [46]. pramipexole vs. ropinirole in rls Behovet av produkten är därmed i huvudsak begränsat till de områden i södra Sverige där loppor förekommer. A meta-analytic review of pain perception across the menstrual cycle.Hård kritik har stundom rik-tats mot läkemedelsföretagen för den forskning de bedriver. mirapex vs. requip for restless leg syndrome Bokens tänkta målgrupper är kliniskt verksam sjukvårds-personal och IT-utvecklare. Combination analgesic efficacy: individual patient data meta-analysis of single-dose oral tramadol plus acetaminophen in acute postoperative pain.Efter metformin utgör mation om risker vid magsjuka, inte bättre effekt.
  sinemet and mirapex together
  Journal of Clinical Microbiology, 2004;42(1):242–9. Han efterlyser särskilt att internationella nyheter bättre ska slå igenom i Sverige.Tyreotoxikos uppkommer när kroppens vävnader reagerar på förhöjda nivåer av sköldkörtelhormoner. can you take sinemet and mirapex together And Antimicrobial Therapy. Plasmahalveringstiden för elimination är ca 30 timmar.Att komma till rätta med detta problem är en avgörande fråga för att förbättra pa­ tientsäkerheten. mirapex (pramipexole) and requip (ropinirole) Potensmedel blir då viktigare än mala-riamedicin. Penicillinets upp-täckare, Alexander Fleming, varnade redan 1945 i en intervju i New York Times, för att en alltför stor användning av penicillin skulle kunna leda till upp-komsten av resistenta bakterier.Försök tyder på att koncentrationer av antibiotika långt under de som dödar känsliga bakterier kan gynna utvecklingen av resistens hos bakterier, men hur det ser ut i verkliga bakteriesamhällen i våra reningsverk är ännu oklart. switching from requip to mirapex Kan även uppvisa två eller flera ofta olikstrora röda hudlesioner med eller utan central uppklarning. Tarmen vill ju inte ha dessa giftiga och skadliga ämnen vid ett skadat område!Den biologiska grundförutsättningen för karies är att de syrabildande bakterier som koloniserar på tänderna använder nedbrytbara kolhydrater i sin metabolism med organiska syror som slutprodukter. changing from requip to mirapex Livsmedel och vatten som förorenas av djurspill-ning medför risk att bakterier sprids mellan djur eller från djur till människor. 5Hu FB, Sigal RJ, Rich-Edwards JW, et al.Det krävs därför större och större doser för att uppnå den önskade effekten. ropinirole vs mirapex Toviaz, Nozinan, Theralen, Lergigan. MRSA: Meticillinresistenta Staphylococcus aureus – denna art av bakterier är motståndskraftiga mot de flesta penicillinantibiotika, som meticillin är en indikator för.Ibland kan ogynnsamma bieffekter med ökad tremor ses.
  requip vs mirapex
  Om det gått mindre än sex månader sedan grundvaccination nr 2 ges ingen dos i samband med sårskada (men bör ges senare via vårdcentral när sex månader förflutit). 2Hosie J, Distel M, Bluhmki E.För vuxna med erythema migrans rekommenderas i Sverige fenoximetylpenicillin i 10 dagar.
  ropinirole vs pramipexole
  Om det inte går att få fram identitet kontaktas polismyndighet i det område där den avlidne påträffades. Sannolikheten för gynnsamt terapisvar, risken för biverkningar och patientens förmåga att genom-föra behandlingen ska också beaktas.I samtliga länder utom ett var risken för kvinnor att bli utsatta för fysiskt och/eller sexuellt våld från sin partner högre än att bli utsatt för våld från andra, till exempel överfallsvåld. ropinirole vs pramipexole rls Myasten kris (Kolinerg kris se akut neurologi Malm och Liedholm). Undersökningsgrupperna, sättet att applicera magneterna, styrkan på magnetfälten, behandlingstiden och utfallsmåtten, uppföljningstiden varierade, varför en samlad bedömning av effekten av magnetfält var svår att göra.Bactrim rekommenderas endast efter resistensbestämning. sinemet vs mirapex Många gånger ringa symtom. Vid hypertoni, magbesvär, diffusa ryggbesvär, långdragna värktillstånd, nervösa besvär, oro, depressioner, sömnsvårigheter, långvarig bensodiazepinmedicinering, upprepade kroppsskador och täta infektioner är hög alkoholkonsumtion vanlig och kan ofta vara huvudorsak till tillståndet.Fatal methadone toxicity: signs and circumstances, and the role of benzodiazepines. sinemet vs pramipexole Vanliga stressituationer för parkinsonpatienter. Viktigt är att regress av vänsterkammarhypertrofi under antihy-pertensiv terapi är förknippad med en minskad risk av kardiovaskulära komplikationer, (49), vilket illustreras i Figur Det förefaller också som om det prediktiva värdet av förändringar i vänsterkammarmassa under behandling gäller inom olika läkemedelsklasser (50).Treatment of the early manifestations of Lyme disease. pramipexole dosage steroids Kanske tycker kunden att det bara låter fånigt säljande och retar sig på att säljaren använder ett annat språkmönster. Fokala symtom i kombination med vakenhetssänkning och/eller synned-sättning.Syftet med detta projekt har varit att inventera kunskapsläget inom samhälls- och beteende-vetenskap rörande doping- och antidopingfrå-gor Till den samhällsvetenskapliga forskningen har vi inkluderat juridisk och rättsvetenskaplig forskning.
  sinemet and pramipexole
  Men rekommenderas inte för längre tids behandling än några veckor på grund av deras beroendeframkal-lande effekt. Trubbigt våld dominerar (> 90 %).

    Copyright 2017 © Online Pharmacy, All rights reserved.